Guest book (sổ ký, viết lưu bút trong ngày cưới) in trên giấy mỹ thuật, bìa vải canvas.

Guest book (sổ ký, viết lưu bút trong ngày cưới) in trên giấy mỹ thuật, bìa vải canvas.